Preview

Рецепт

Расширенный поиск

Разработка проекта формулярного перечня для медикаментозного обеспечения пострадавших военнослужащих с тяжелыми травмами головного мозга

Полный текст:

Аннотация

В статье представлена методика проведения фармакоэкономического исследования лекарственных средств, которые используются для медикаментозного обеспечения пострадавших военнослужащих с тяжелыми травмами головного мозга, данная методика включает четыре этапа: подготовительный, маркетингового исследования, расчетный и заключительный. Проанализировано состояние отечественного рынка препаратов для фармакотерапии травм и ранений головного мозга, и установлено, что отечественные производители в состоянии удовлетворить потребность в лекарственных средствах, которые используются для лечения данной категории пострадавших военнослужащих. Также на основании представленной методики разработан проект формулярного перечня лекарственных средств для лечения военнослужащих с тяжелыми травмами головного мозга, который включает 19 препаратов.

Об авторах

А. П. Шматенко
Украинская военно-медицинская академия
Украина


Ю. В. Румянцев
Украинская военно-медицинская академия
Украина


Г. В. Оседло
Украинская военно-медицинская академия
Украина


О. В. Плешкова
Украинская военно-медицинская академия
Украина


Список литературы

1. Semchishin M., Shevaga V., Zadorozhna B. (2016) Osoblivostі klіnіki ta perebіgu zakritoy cherepno-mozkovoy travmi legkogo stupenya tyazhkostі u voyakіv antiteroristichnoy operatsіy u vіddalenomu perіodі [Features of the clinic and the course of closed craniocerebral injury of mild severity in military antiterrorist operation in the long-term period]. Bukovins’kii medichnii vіsnik, vol. 20, no 3 (79), pp. 171-174.

2. Sіrko A. (2015) Vognepal’nі poranennya cherepa ta golovnogo mozku pіd chas zbroinogo konflіktu na shodі Ukrayni. Povіdomlennya 1. Klіnіchnі ta strukturno-funktsіonal’nі osoblivostі. Ukrayns’kii neirohіrurgіchnii zhurnal, no 2, pp. 40-45.

3. Konovalov A., Lihterman L., Potapov A. (1998) Klinicheskoe rukovodstvo po cherepno-mozgovoi travme [Craniocerebral injury clinical practice guideline]. M., 498 p. (in Russian)

4. Polіschuk M. (2014) Standartizatsіya lіkuvannya hvorih. Chi є mіstse neiroprotektoram pri tserebrovaskulyarnіi patologії ta cherepno-mozkovіi travmі? Dumayu, scho tak [Standardization

5. of patients treatment. Is there a place for neuroprotectors in cerebrovascular pathology and craniocerebral injury? I think, there is]. Mіzhnarodnii nevrologіchnii zhurnal, no 6 (68), pp. 49-53.

6. Polіschuk M., Goncharuk O. (2015) Zakrita cherepno-mozkova travma. suchasnii poglyad na problemu [Closed craniocerebral injury. Modern view on the problem]. Mіzhnarodnii nevrologіchnii zhurnal, no 6 (76), pp. 72-80.

7. Kvasnіts’kii M. (2013) Dіagnostika ta nadannya pershoї medichnoї dopomogi pri cherepno- mozkovіi travmі [Diagnosis and immediate treatment in case of craniocerebral injury]. Meditsina nevіdkladnih stanіv, no 3 (50), pp. 25-28.

8. Nemchenko A., Kosyachenko K., Korzh Yu. (2012) Metodika farmakoekonomіchnoy otsіnki novih tehnologіi farmakoterapії hvorih na VІL-іnfektsіyu [Method of pharmacoeconomic evaluation of new technologies of drug treatment of patients with HIV infection]. Upravlіnnya, ekonomіka ta zabezpechennya yakostі v farmatsії, no 2 (22), pp. 72-77.

9. Belyaeva O., Trohymchuk V. (2014) Ekspertne doslіdzhennya efektivnostі ta bezpechnostі lіkars’kih preparatіv dlya lіkuvannya dіtei, hvorih na pnevmonіyu [Forensic study of the efficacy and safety of drugs for the treatment of children with pneumonia]. Farmatsevtichnii zhurnal, no 6, pp. 8-17.

10. Trohymchuk V., Ol’hova I. (2014) Farmakoekonomicheskii analiz osnovnih modelei lecheniya detei s hronicheskimi gastritami i gastroduodenitami, assotsiirovannimi s H.pylori [Pharmacoeconomic analysis of the main treatment models for children with chronic gastritis and gastroduodenitis associated with H. pylori]. Retsept, vol. 2, no 94, pp. 32-38.

11. Zaruts’kii Ya., Tkachenko A. (2015) Osoblivostі nadannya hіrurgіchnoї dopomogi pіd chas antiteroristichnoї operatsії [Features of surgical service during the anti-terrorist operation]. Vіis’kova meditsina Ukrayni, no 1, pp. 35-40.

12. Kazmіrchuk A. (2017) Organіzatsіya nadannya spetsіalіzovanoї (visokospetsіalіzovanoї) medichnoy dopomogi vіis’kovosluzhbovtsyam Zbroinih Sil Ukrayni (za danimi Natsіonal’nogo vіis’kovo-medichnogo klіnіchnogo tsentru «GVKG») [Organization of the provision of specialized (highly specialized) medical assistance to military servicemen of the Armed Forces of Ukraine (according to the National Military Medical Clinical Center “MMCH”]. Vіis’kova meditsina Ukraїni, no 1, pp. 24-33.


Для цитирования:


Шматенко А.П., Румянцев Ю.В., Оседло Г.В., Плешкова О.В. Разработка проекта формулярного перечня для медикаментозного обеспечения пострадавших военнослужащих с тяжелыми травмами головного мозга. Рецепт. 2018;(3):313-322.

For citation:


Shmatenko A..., Rumyantsev Y..., Osedlo G..., Plieshkova O... Development of the formulary list project for medical support of military servicemen with severe brain injuries. Recipe. 2018;(3):313-322. (In Russ.)

Просмотров: 11


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1993-4882 (Print)
ISSN 2414-2263 (Online)